SPOLEK

Nad Motolským hájem II

28.07.2013 16:36

Souhrn opravných prostředků proti stavebnímu povolení na stavbu Nad Motolským hájem II  vydaným autorizovaným inspektorem neblaze proslulým Teigiserem, jehož praktiky byly podkladem k omezení činností autorizovaných inspektorů novým stavebním zákonem.

Žaloba Městskému soudu v Praze 6 A 5/2012 - 59  zde a  zde .

Oblast zájmu zahraničního developra je vilová klidná čtvrť těsně související s Přírodním parkem Košíře – Motol o rozloze 354,4 ha vyhlášen v roce 1991 (vyhláškou č. 3/91 Sb. HMP). Těžištěm tohoto přírodního parku jsou historické parky, zahrady a usedlosti v oblasti Motolského a Košířského údolí (za jeho pomyslné srdce lze považovat park na Cibulce). Zahrnuje též areál Motolského krematoria se hřbitovem, Motolské rybníky a golfové hřiště Motol. Dominantou území je tabulová hora Vidoule s výraznými pískovcovými výchozy a četnými prameniště. Přírodní park je takřka zcela obklopen zástavbou, přetínají ho dvě frekventované komunikace. V přírodním parku jsou zvláště chráněná území přírodní památka Kalvárie v Motole, přírodní památka Motolský ordovik, přírodní památka Vidoule, Přírodní park zasahuje Městské části/Katastrální území: Praha 5 (k.ú. Jinonice, Košíře, Motol), Praha 13 (k.ú. Stodůlky).

Stavebník již v těsně přiléhající oblasti Přírodního parku vystavěl 3 až šestipatrové domy podobné socialistické výstavbě, zcela narušující poklidnou čtvrť Medox I. Z hlediska estetiky a prostorového uspořádání se do malého prostoru umístily zcela nevhodné stavby. Tyto stavby navíc zcela změnily horizont při pohledu od Vypichu, ze zalesněného kopce trčí stožáry vysokého napětí a Medox I. Proti výstavbě se zvedla vlna odporu místních obyvatel a to proto, že drzé a humpolácké ubytovny znehodnotily ráz krajiny a územního systému ekologické stability. O vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny zahraniční developři zájem neměli a nemají; s místními obyvateli o výstavbě nekomunikovali a nekomunikují. Rozhodný protest místních obyvatel časem neoslabuje. Proti stavbě jsou vedeny správní žaloby. Obyvatelé z těchto nových staveb zatížili území nadměrnou dopravou, kdy protesty místních obyvatel a hrozící nepokoje vzniklé z dramaticky zvýšeným dopravním zatížením z nové výstavby přinutily Mč. Praha 13 zcela změnit dopravní situaci v oblasti. Navazující oblast není na další novou podobnou výstavbu připravená a zatíží nad únosnou míru emisemi, dopravním provozem a dalšími negativními dopady přilehlou lokalitu. V místě není přiměřená infrastruktura, není veřejná doprava, nejsou drobné provozovny, zcela chybí kultura. Další výstavbou se z místa stane skutečný SKLAD NA LIDI, kdy stovky nových obyvatel ráno odjedou a v noci se vrátí. Zahraniční developr žádné investice do infrastruktury neplánuje. Výstavba místu pozitivního nic nepřinese, pouze lokalitu zničí. Nová výstavba je vyšší než Medox I, nové stavby opět  poškodí krajinný horizont při pohledu od Vypichu.

Sdružení odkazuje na znění vyhlášky č. 3/91 Sb. HMP Čl. 3 Stavební činnost v oblastech klidu (2) b) „Intenzivní zástavba sídlištního typu je zcela vyloučena“. Zahraniční developr plánuje výstavbu v ulici Za Mototechnou, tedy na samém pomezí Přírodního parku, které je určeno ...“křižovatka Jindrova k silniční spojce. V tomto směru pokračuje až k ulici K Hájům, kde se obloukem stáčí ulicí Za Mototechnou k tělesu ČSD po hranici kat. území Motol“,... Na hranici Přírodního parku může být rozvolněná krajiny s vilkami a rodinnými domky, ovšem záměr či dokonce realizace zástavby sídlištního typu v uvažovaném místě je v křiklavém rozporu s povinností péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Nová výstavba je z hlediska ochrany přírody a krajiny nepřijatelná, doposud se jednalo o jednu z neklidnějších částí města, která je umístěna vedle přírodního parku, u golfového hřiště na spojnici využívané cyklisty a chodci, je odtud přístup do parku, k dětskému hřišti. Místo se péčí starousedlíků i městské části pozvolna revitalizuje, byly vystavěna dětská hřiště, sází se stromy. Obyvatelé Vidoulí, která se řadí mezi urbanisticky i architektonicky nejzajímavější části městské části, přitom s plánovanou změnou nesouhlasí. Výstavby, která opět zasahuje do biokoridoru městské zeleně zasáhne do rozšiřujícího se výskytu otakárka fenyklového, a zcela eliminuje výskyt blanokřídlých a pilatek. V lokalitě byly zjištěni i chránění ohrožení svižníci Cicindella campestris a C. sylvicola. Sdružení se zasazují o ochranu místní krajiny,  pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, tedy pro odpočinek, turistiku a pro rekreaci. Vlastník pozemků by měl vyrovnat poškození krajiny výstavbou Medox I obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů a proto bude Sdružení prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, zejména výsadbou lesa, úpravou místa pro rekreaci a klidové – relaxační využití. Les bude navazovat na Přírodní park a odstíní ubytovny Medox I – neblahý zásah do krajiny.

Zahraniční developr však namísto snahy o ochranu přírody vykácel remízek mladých borovic – a to bez náhrady. O výsadbě zeleně v rukách zahraničního developra svědčí i neutěšený stav  zeleně v Medox I.  Sdružení má zájem ochranou dřevin rostoucích mimo les a proto bude na řízeních prosazovat výsadbu lesa na pozemcích zahraničního developra a za jeho prostředky. Za prostředky zahraničního developra se také musí odstranit betonový povrch a zlikvidovat ekologické škody z úkapů z nádrží z ropných produktů a ze staveništní kanalizace bývalého zařízení staveniště a to tak, aby se neporušilo životní prostředí. Odstraňování těchto ekologických škod je též zájmem Sdružení, ale certifikát ani dokumentace o ekologickém odstranění neuvažuje, přitom je ekologická zátěž známá a vlastník Abbey, s.r.o. obsah retenční nádrže, do které byly svedeny odpady i dotčeného pozemku jako ekologicky nebezpečný odpad také likvidoval. Výše uvedené důvody, pro které se domníváme, že se stavební řízení dotýká ochrany přírody a krajiny o jejichž ochranu Sdružení usiluje.

medox II posouzení URM medox I II Teigiser.pdf

Konf 25 2012 – 9 NSS.pdf

medox II zahájení řízení Teigiser.pdf

medox II řízení příslušnost MMR Teigiser.pdf

Návrh na určení právního vztahu Medox II Teigiser SP.doc

Návrh na určení právního vztahu Medox II Teigiser SP P13 rozhodnutí.pdf

Návrh na určení právního vztahu Medox II Teigiser SP Odvolání MHMP.pdf

žaloba Medox II komunikace.pdf

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.