SPOLEK

4. Zákon ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů

22.03.2009 18:51

Zákon ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů

 

 


Změna: 300/1990 Sb.
Změna: 513/1991 Sb.
Změna: 68/1993 Sb.
Změna: 151/2002 Sb.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Občané mají právo se svobodně sdružovat.

(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního
orgánu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů
a) v politických stranách a politických hnutích,
b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých
povolání,
c) v církvích a náboženských společnostech.

§ 2

(1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí,
kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále
jen "sdružení") a sdružovat se v nich.

(2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

(3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a
činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

(4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové
organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových
organizací sdružujících příslušníky Sboru národní bezpečnosti a
sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních
zájmů stanoví zvláštní zákon.

§ 3

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve
sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý
svobodně vystoupit.

(2) Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je
členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje,
anebo že stojí mimo ně.

(3) Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy
sdružení.

§ 4

Nejsou dovolena sdružení
a) jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo
jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ,
politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální
postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto
důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a
zákony;
b) která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v
rozporu s ústavou a zákony;
c) ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují
sdružení, jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro
sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti.

§ 5

Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud
zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí řídit státní orgány a
ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.

Registrace a vznik sdružení

§ 6

(1) Sdružení vzniká registrací.

(2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z
nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen "přípravný
výbor"). 1) Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou
svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo z
členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich
jménem. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž
musí být uvedeny:
a) název sdružení,
b) sídlo,
c) cíl jeho činnosti,
d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a
funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a
pokud budou jednat svým jménem,
f) zásady hospodaření.

(3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení
až do vytvoření orgánů uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný
výbor.

(4) Název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby,
která již vyvíjí činnost na území České republiky.
------------------------------------------------------------------
1) § 8 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983
Sb.).

§ 7

(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České
republiky (dále jen "ministerstvo").

(2) Nemá-li návrh náležitosti podle § 6 odst. 2 a 4 (anebo
jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné), ministerstvo na to
přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení
návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny,
řízení o registraci nebude zahájeno.

(3) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu
došel návrh, který nemá vady uvedené v odstavci 2. O dni zahájení
ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru.

§ 8

(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže z předložených
stanov sdružení vyplývá, že
a) jde o organizaci uvedenou v § 1 odst. 3,
b) stanovy nejsou v souladu s § 3 odst. 1 a 2,
c) jde o sdružení nedovolené (§ 4),
d) cíle sdružení jsou v rozporu s požadavky uvedenými v § 5.

(2) O odmítnutí registrace rozhodne ministerstvo do 10 dnů
ode dne zahájení řízení. Rozhodnutí doručí zmocněnci přípravného
výboru. 3)

(3) Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové
přípravného výboru podat do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo
jejich zmocněnci doručeno, opravný prostředek k nejvyššímu soudu
republiky.

(4) Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány
důvody k odmítnutí registrace. Den právní moci takového rozhodnutí
soudu je dnem registrace sdružení. Na žádost zmocněnce přípravného
výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž
vyznačí den registrace.

(5) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od
zahájení řízení doručeno rozhodnutí ministerstva o odmítnutí
registrace, sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této
lhůty; tento den je dnem registrace. Na žádost zmocněnce
přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov,
na němž vyznačí den registrace.
------------------------------------------------------------------
3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších změn a doplňků.

§ 9

(1) Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace,
provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě
zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na
němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. O registraci
se nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

(2) Vznik sdružení, jeho název a sídlo oznámí ministerstvo do
7 dnů po registraci Českému statistickému úřadu, který vede
evidenci sdružení; to platí i pro vznik sdružení podle § 8 odst.
4 a 5.

§ 9a

(1) Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává
právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy příslušnému
ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen návrh na její evidenci.

(2) Pro evidenci odborové organizace a organizace
zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a
§ 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, § 8 a § 9
odst. 1 se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů
nevztahují.

§ 10

zrušen

§ 11

(1) Změnu stanov oznámí sdružení písemně ministerstvu do 15
dnů od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny.

(2) Jestliže změna stanov není v souladu s ustanoveními § 6
odst. 2 a 4, nebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné,
anebo jsou-li důvody k odmítnutí registrace podle § 8 odst. 1,
ministerstvo na to sdružení bezodkladně upozorní. Sdružení je
povinno tyto závady odstranit do 60 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění a ve lhůtě dalších 10 dnů o tom ministerstvo vyrozumět.
Neučiní-li tak, ministerstvo sdružení rozpustí; proti rozhodnutí
ministerstva je možné podat opravný prostředek u Nejvyššího soudu
České republiky.

(3) Není-li důvod k postupu podle odstavce 2, zašle
ministerstvo sdružení do 10 dnů od doručení tohoto oznámení podle
odstavce 1 jedno vyhotovení změny stanov, na němž vyznačí, že bere
změnu na vědomí.


Zánik sdružení

§ 12

(1) Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

(2) Pokud stanovy sdružení neurčují způsob dobrovolného
rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením, rozhoduje o něm jeho
nejvyšší orgán. Tento orgán oznámí zánik sdružení do 15 dnů
příslušnému ministerstvu.

(3) Zjistí-li ministerstvo, že sdružení vyvíjí činnost,
a) která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo
organizacím sdružujícím občany k výdělečné činnosti nebo k
vykonávání náboženství nebo víry v církvích a náboženských
společnostech (§ 1 odst. 3);
b) která porušuje zásady uvedené v § 3 odst. 1 a 2;
c) která je v rozporu s § 4 nebo § 5;
neprodleně je na to upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti
upustilo. Jestliže sdružení v této činnosti pokračuje,
ministerstvo je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat
opravný prostředek k Nejvyššímu soudu České republiky.

(4) Při přezkoumání rozhodnutí podle § 11 odst. 2 a § 12
odst. 3 postupuje soud podle ustanovení občanského soudního řádu o
přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů 3). Opravný prostředek má
odkladný účinek; jsou-li pro to závažné důvody, může soud na dobu
do právní moci svého rozhodnutí činnost sdružení pozastavit. Po
tuto dobu smí sdružení vykonávat jen činnost nevyhnutelnou k
plnění svých povinností podle zákona. Soud rozhodnutí ministerstva
zruší, jestliže nebyly dány důvody k rozpuštění sdružení.

(5) Zjistí-li ministerstvo (§ 7 a 10), že způsobem uvedeným v
§ 12 odst. 3 jedná organizační jednotka sdružení, která je
oprávněna jednat svým jménem, postupuje obdobně způsobem tam
uvedeným. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně.
------------------------------------------------------------------
3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších změn a doplňků.

§ 13

(1) zrušen

(2) Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.

(3) Při zániku sdružení podle § 12 odst. 1 písm. b) provede
jeho majetkové vypořádání 4) likvidátor určený ministerstvem.

(4) Způsobem uvedeným v odstavci 3 se postupuje též při
zániku sdružení podle § 12 odst. 1 písm. a), není-li jeho orgán,
který by majetkové vypořádání provedl.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (úplné znění č.
80/1989 Sb.).

§ 14

Zánik sdružení oznámí ministerstvo Českému statistickému
úřadu do 7 dnů ode dne, kdy se o něm dozvědělo.

§ 15

Soudní ochrana

(1) Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho
orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný
prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od
rozhodnutí požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí
v souladu se zákonem a stanovami

(2) Soud v řízení postupuje podle občanského soudního řádu.

§ 16

Smlouvy o součinnosti

(1) Sdružení mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti
k dosažení určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného
společného zájmu. K platnosti smlouvy je třeba písemné formy.

(2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob
jejího provádění, práva a povinnosti zúčastněných sdružení
a prostředky, kterými k součinnosti přispívají. Pro svaz platí
obdobně ustanovení tohoto zákona; jde-li o svaz odborových
organizací nebo svaz zaměstnavatelů, platí obdobně ustanovení §
9a.

(3) zrušen

(4) Smlouvou o součinnosti může být vytvořen svaz
zúčastněných sdružení, který je právnickou osobou. Pro svaz platí
obdobně ustanovení tohoto zákona.

(5) Ve smlouvě o součinnosti může být stanoveno, že smlouva
pozbude účinnosti dohodou zúčastněných sdružení, dosažením cíle,
pro který byla uzavřena, nebo jinou skutečností ve smlouvě
uvedenou.

Společná ustanovení

§ 17

Jsou-li schůze nebo jiná shromáždění sdružení přístupná
veřejnosti, mají přítomní občané povinnosti účastníků
shromáždění.5) Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající
nerozhodne jinak.
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

§ 18

V souladu s cíli své činnosti mají sdružení právo obracet se
na státní orgány s peticemi. 6)
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Za sdružení již vzniklá podle tohoto zákona se považují
dobrovolné organizace, které vznikly po 30. září 1951, nebo které
byly za dobrovolné organizace prohlášeny podle zákona č. 68/1951
Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, a které
nezanikly. Tyto organizace jsou pouze povinny do 30. června 1990
oznámit ministerstvu uvedenému v § 7 odst. 1, popřípadě § 11 svůj
název, sídlo a stanovy.

(2) Spolky vzniklé před 1. říjnem 1951 se považují za
sdružení již vzniklá podle tohoto zákona, pokud nezanikly. Jsou
povinny do 30. června 1990 oznámit ministerstvu uvedenému v § 7
odst. 1, popřípadě § 11 odst. 4 svůj název a sídlo. Pokud toto
neučiní, ministerstvo se jich dotáže, zda hodlají nadále vyvíjet
činnost. Nesplní-li spolek povinnost podle věty druhé ani do 31.
12. 1990, bude se mít za to, že tímto dnem zanikl.

(3) Údaje o sdruženích (§ 9 odst. 2) uvedených v odstavcích 1
a 2 oznámí ministerstvo (§ 7 odst. 1) Federálnímu statistickému
úřadu k evidenci.

§ 20

Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí
zvláštním zákonem.7)
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s
mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice,
ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

§ 20a

(1) Hodlá-li sdružení působící do 31. prosince 1992 na území
obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet
činnost i nadále na území České republiky, podá návrh na
registraci podle tohoto zákona do 30. dubna 1993. Pokud tak
neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky podle
tohoto zákona zaniká.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem 7) povolené do účinnosti
tohoto zákona federálním ministerstvem vnitra a které mají sídlo
na území České republiky, se považují za organizace mající
povolení ministerstva. Organizace mající sídlo na území Slovenské
republiky podají ve lhůtě do 30. dubna 1993 žádost o povolení
ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na
území České republiky.
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s
mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice,
ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

§ 21

Zrušují se
1. zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a
shromážděních, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o
dobrovolné organizace;
2. vyhláška ministerstva vnitra č. 320/1951 Ú. l. (č. 348/1951 Ú.
v.), o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění
vyhlášky ministra vnitra č. 158/1957 Ú. l., pokud jde o
dobrovolné organizace;
3. vládní nařízení č. 30/1939 Sb., o tvoření zvláštních sdružení
nepodléhajících platným předpisům o sdružování a o dozoru na
ně;
4. § 2 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních
k upevnění veřejného pořádku;
5. § 2 odst. 8 písm. c) zákona č. 128/1970 Sb., o vymezení
působnosti Československé socialistické republiky ve věcech
vnitřního pořádku a bezpečnosti;
6. § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti
federálních ústředních orgánů státní správy.

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.