SPOLEK

Stížnost na provoz Letiště Ruzyně.

13.09.2010 09:06

Ministr
JUDr. Vít Bárta
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

 

V Praze dne 13.9.2010


Vážený pane ministře,

občanská sdružení zabývající se životním prostředím na Praze 13 mají zásadní připomínky k (minulé) činnosti ministerstva dopravy v oblasti komunikace s občanskými sdruženími v záležitostech týkajících se hluku z leteckého provozu.

V minulých letech jsem se nesčetněkrát obrátili na ministerstvo dopravy se stížnostmi na pravděpodobné zneužívání tzv. pomocné dráhy Letiště Ruzyně.

Žádali jsme přešetření, zda přelety přes obydlenou část Prahy jsou v souladu s vyhláškou AIP (zabývající se mj. hlukem z letadel), a zda ministerstvo dopravy a jím zřizované organizace budou postupovat v souladu s AArhuskou smlouvou a tedy připravovat změnu vyhlášky AIP (Letecká informační příručka, obecně závazný předpis) alespoň v oblasti hlukové části veřejně a nikoliv jako dosud, na návrh osob spjatých s provozem Letiště Ruzyně a tedy jakýchsi státních lobbyistů ve skrytu procovských kanceláří v bývalém paláci Ksč.

Na obě záležitosti nám zaměstnanci ministerstva dopravy standardně (ne) odpovídali, že se hlukem nezabývají; občas sdělili, že vyhlášku nepřipravují a ani nijak neovlivňují. Zřizované organizace jako např. Úřad pro civilní letectví na žádosti podle žádosti o informace 106/1999 Sb.neodpovídá vůbec, Řízení letového provozu občas a Letiště Ruzyně standardně nezdůvodňuje důvody přeletů na Stodůlkami na dráhu 13 -31. Letiště Ruzyně informace podává, prý z nějaké smlouvy, avšak tuto nám dosud nepředalo, ačkoliv jsme o ni opakovaně žádali. Zřejmě v této věci budeme muset podat správní žalobu, abychom se dobrali svých práv.

Vážený pane ministře,

občanská sdružení na Praze 13 bojují proti zbytečnému hluku.

Máme důvodné podezření, že dráha 13-31 letiště Ruzyně se využívá v rozporu se stávající vyhláškou, a že ačkoliv je dráha 13-31 omezena v provozu z důvodů hluku, převádí se na tuto dráhu provoz, aby se odlehčila dráha 06-24, což je sice ekonomicky zajímavé, nicméně protizákonné.

Nezávislé kontrolní mechanismy nejsou, a ačkoliv má Letiště Ruzyně moderní monitorovací systém, aktuální data ve formátu, který by sloučil důvody použití dráhy 13-31 a dosažený hluk nejsou veřejnosti k dispozici.

A proto, že se také dráha 13-31 využívá za špatných meteorologických podmínek a protože sledujeme ze svých domovů, jak se blíží nad Prahou v silném větru kolébající se řvoucí letadla, máme také obavy z případného pádu letadla do obydlené části Prahy.

Žádáme o účast na projednávání vyhlášky AIP (Letecká informační příručka) v části LKPR AD 2.21 POSTUPY PRO OMEZENÍ HLUKU ve veřejném řízení.

Žádáme o korektní prošetřování našich stížností na hluk letadel přistávajících na dráhu 13-31 Letiště Ruzyně.

Doplňuji, že radnice Prahy 13, jakož i předcházející ministři v této věci nekonali, a nová paralelní dráha problém časti Prahy neřeší, protože na žádném jednání o Paralelní dráze 06-24 důvěryhodná zmínka o skutečném ukončení používání 13-31 nepadla.

Pro informaci poskytuji :


Věc: žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Motolský ordovik, občanské sdružení, sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 285 55 805 je místně příslušné občanské sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny.

Podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o zpřístupnění informace : 1) Důvody přeletu množství hlučných dopravních letadel nad obydlenými částmi Prahy (m.j. Stodůlky) na pomocnou dráhu 13 - 31 po jednotlivých letadlech dne 13.9.2010 od 8.00 2) Úroveň hluku podle jednotlivých letadel na nejbližší měřící stanici Letiště Ruzyně dne 13. 9..2010 od 8.00.

Žádáme aby příslušná povinná organizace informaci žadateli vydala a to v elektronické podobě na email petr@kucera-spol.cz.

Zvýšený hluk z leteckého provozu cítíme jako závažnou újmu na majetku i na zdraví. Touto újmou nám vzniká škoda, abychom se mohli domáhat svých práv u soudu, potřebujeme informace, kterými disponují společnosti a organizace, které ovládá, nebo zřídila Česká republika.

Podáváme stížnost na přelety letadel dne 13. 9..2010 od 8.00 protože přelety jsou podle našeho názoru prováděny v rozporu s AIP. Žádáme o zdůvodnění porušení vyhlášky AIP.

Důvody užívání dráhy nám nejsou zdůvodňovány, ikdyž jsou k tomu státní instituce povinovány.

DRÁHA 13-31 JE VYUŽÍVÁNA V ROZPORU S PŘISLUŠNÝMI LETECKÝMI SMĚRNICEMI, ZEJMÉNA ČÁSTÍ TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ DRÁHY Z DŮVODŮ HLUKU NAD OBYDLENÝMI ČÁSTMI PRAHY.

Obyvatelé hlukem a emisemi dotčených částí Prahy jsou nespokojeni s přístupem odpovědných institucí k hluku z leteckého provozu.

S pozdravem


JUDr. Ing. Petr Kučera
jednatel
Motolský ordovik, občanské sdružení
www.motolskyordovik.cz
155 00 Praha 5
Ordovická 3
 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.