SPOLEK

Praha 13 zase prohrála u soudu s občanskými sdruženími. Rozsudkem se však Praha 13 neřídí.

02.09.2012 15:02

Motolský ordovik, občanské sdružení, požádalo dne 21.1.2009 městskou číst Praha 13 o informaci *). Starosta Ing. David Vodrážka odmítl vydat infromaci, obrátili jsme se taedy na Měsský soud v Praze, který rozhodnutí starosty zrušil  a rozsudkem 9 Ca 125 2009 - 56 - 61 přikázal věc znovu projednat. Rozsudek nabyl právní moci dne 22.5.2012. Řízení dosud zahájeno nebylo.

 

 

Příloha *)

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580,
158 00 Praha 5 


elektronickým podpisem
         V Praze dne 21.1.2009


Věc: žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  

Motolský ordovik, občanské sdružení, sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 285 55 805 je místně příslušné občanské sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny.

Předmětem činnosti našeho místně příslušného sdružení je m.j. :
sledovat stavby a jiné záměry, které vyžadují stavební povolení, územní rozhodnutí, nebo stavební povolení vydané v tzv. sloučeném řízení u jiných staveb, nebo povolení, nebo jiná další řízení dle 83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tedy souhrnně všechny stavby, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit přírodu a krajinu v místní příslušnosti sdružení, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků. Místní příslušnost sdružení je území Stodůlek, jejich správní obvod a jejich příslušná katastrální území

Podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o zpřístupnění informace : „Smlouva o poskytnutí příspěvku na veřejnou infrastrukturu Západního města“.
Informace o smlouvě byla zveřejněna v souvislosti s územním rozhodnutím na stavbu „Západní Město – Západní část při komunikaci Jeremiášova, Východní část při komunikaci Jeremiášova, Praha 13“ v katastrálním území Stodůlky.


       S pozdravem

 


       JUDr. Ing. Petr Kučera
       jednatel


Motolský ordovik,
občanské sdružení,
Ordovická 3,
155 00, Praha 5,
email : petr@kucera-spol.cz

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.